СМЕХОРАНИ


Група „СМЕХОРАНИ“ е с петнадесетгодишна история в първоначален състав с учители – Теоодора Попова, Албена Пелова и помощник-възпитател Елена Любенова – леля Ленче.

От 2007 г. фигурира с името „СМЕХОРАНИ“ в летописната книга на ДГ №31г.

От 2012г. група „СМЕХОРАНИ“ е в настоящия си състав с учители Т. Попова и А. Пелова, и помощник-възпитател – Теодора Костова. Добрата екипна работа в групата дава отлична подготовка на децата съобразно държавния образователен стандарт за предучилищно образование, в творческа атмосфера.