Защита на личните данни на ДГ 31 ЛЮЛИН съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).